CONTACT
למידע נוסף, אנא מלא/י את פרטיך:

תודה על פנייתך.
נציגינו יחזרו אליך בהקדם.

מהי שותפות?

להבדיל מחברה, שותפות אינה ישות משפטית בפני עצמה. לכן לא ניתן למשל לבצע רישום נכסים על שם השותפות. כל נכסי השותפות נרשמים בבעלות שווה של כל השותפים, אלא אם נקבע שהנכסים יוחזקו עבורם בנאמנות.

עקרונותיה הכלליים של שותפות שאינה מוגבלת, אלא אם נקבע אחרת בהסכם השותפות:

  • כל השותפים זכאים לחלקים שווים בנכסי ורווחי השותפות, והם נושאים בעלות שווה במקרה של הפסד;
  • על השותפות לשפות כל שותף בנוגע לכל אחריות או תשלומים שהוא נושא בהם מטעם השותפות;
  • כל שותף שהזרים לשותפות הון מעבר לנדרש, זכאי לראות בהפרש כהלוואה;
  • אם שותף בוחר להאציל סמכויותיו לאדם אחר, לאותו אדם לא תקומנה זכויות כשל שותף, אלא קיימת לו הזכות לקבלת נתח מרווחי השותפות בלבד;

אחד מיתרונותיה הבולטים של שותפות היא שנכסיה נפרדים לחלוטין מנכסיהם הפרטיים של השותפים, כך למשל לא ניתן לממש פסק דין שניתן כנגד שותף ספציפי באמצעות תפיסת נכסי השותפות.

מבחינה מיסויית, במרבית המקומות, שותפות אינה ברת מיסוי, אלא החובה חלה על כל שותף בפני עצמו.

שותפות מוגבלת – Limited Partnership

על שותפות מוגבלת לכלול שותף כללי אחד לכל הפחות, שאחריותו אינה מוגבלת, ולפחות שותף אחד שאחריותו מוגבלת.

עם כניסתו לשותפות, השותף המוגבל מעביר לזכות השותפות סכום מוסכם מראש, ומכאן ואילך אחריותו לחובות השותפות לא יעלו על סכום זה. השותף המוגבל אינו יכול לקבל בחזרה סכום זה עד ליום פירוק השותפות. כלומר, במידה ולשותפות לא יהיו די נכסים כדי לכסות את חובותיה, רק השותף הכללי הוא זה שיישא באחריות.

להבדיל מהמצב במרבית השותפויות הכלליות, במקרה של שותפות מוגבלת קיימת חובת רישום במרבית המדינות. לרוב לשותף המוגבל לא ניתנות זכויות ניהוליות, אלא אם החוק המקומי מאפשר זאת מפורשות, וכן הוא מוגבל בזכויות נוספות המוענקות לשותף כללי.

בתנאים מסויימים קיימות הטבות שונות לשותפויות מוגבלות, ביניהן הטבות מס.

הליך הקמת שותפות בחו"ל וכן חובותיה וזכויותיה של השותפות, מוסדרים בחקיקה מקומית, והם שונים ממדינה למדינה ברחבי העולם.

אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין ו/או רואה חשבון לפני בחירה בתחום שיפוט מסויים לרישום שותפות.

למידע נוסף אודות הקמת שותפות בחו"ל ולתיאום פגישה אישית, אנא מלא את פרטייך בטופס שמשמאל ונציגינו יחזרו אלייך בהקדם.

נשמח לעמוד לרשותך גם בטלפון שמספרו 1-800-800-345 (רב קווי).

בעלי תפקידים:

  • שותף כללי – General Partner – כאמור, הוא זה שנושא באחריות לכל סכום. השותף הכללי יכול שיהיה אדם יחיד, ובמקרים מסויימים אף חברה;
  • שותף מוגבל – Limited Partner – יכול שיהיה אדם יחיד, ובמקרים מסויימים אף חברה.