Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mellius (from latin)

  • 1 better. superior;
  • 2 most suitable (of a choice);
  • 3 the better choice;
Our definition. Our goal.

מליוס הינה חברה בינלאומית המתמחה בהקמת חברות וישויות משפטיות ברחבי העולם, לרבות קרנות, נאמנויות ושותפויות.

אנו מתמקדים בפתרונות איכותיים, יעילים ויצירתיים להקמת מבנים משפטיים בכ- 100 מדינות תוך התאמה אישית לזהות הלקוח, אופי פעילותו, האזור הגאוגרפי בו הוא פועל ולדרישות הייחודיות שלו.

אנו שואפים לעשות את הדברים טוב יותר. זה מקור השם שלנו. זו המטרה שלנו.