תנאי שימוש

המידע המובא בדף זה (להלן: ״תנאי השימוש״) ובמדיניות הפרטיות של מליוס (להלן: ״מדיניות הפרטיות״), מסדיר את אופן השימוש באתר. כל שימוש שתעשה באתר מהווה אישור מצדך כי אתה מבין את תנאי השימוש ואת תנאי מדיניות הפרטיות, וכי אתה מסכים לציית לשניהם. אם אין לך אפשרות או שאינך מסכים לקבל ולציית לתנאי השימוש ו/או לתנאי מדיניות הפרטיות, אנא אל תשתמש באתר. לידיעתך, מליוס עשויה לשנות תנאי השימוש מעת לעת ללא מתן הודעה ועליך לעיין בתנאי שימוש אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר.
כל האמור בתנאי השימוש זה בלשון יחיד, חל אף לגבי הרבים ככל שכך משתמע, וכן להפך. כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר, חל אף לגבי נקבה במשמע, וכן להפך.
אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.

היעדר ייעוץ או ייצוג

הנך מאשר ומסכים כי אתה מבין שמליוס אינה מספקת שירותים משפטיים או ייצוג משפטי או ייעוץ משפטי. העברת המידע וקבלת המידע הנכלל באתר אינן יוצרות יחסי עו»ד-לקוח בינך לבין מליוס, או מי משותפיה, החברות הקשורות שלה, עובדיה או יועציה.
בנוסף, עיון במידע על ידך ו/או כל שימוש שתעשה במידע הכלול באתר, אינם נותנים ואינם צריכים לתת לך יסוד סביר להאמין כי נוצרים יחסי עו״ד-לקוח בינך לבין מליוס או כי קיבלת ממליוס כל ייעוץ משפטי, מיסויי או אחר.
אם ברצונך לנהל דיון עם מליוס בנוגע לקבלת שירותים, תוכל לפנות למליוס דרך הפרטים שבדף צור קשר.

המידע המסופק דרך האתר

כל המידע המוצג באתר מסופק «כמו שהוא, כפי שהוא זמין בעת הצגתו», למטרות מידע אישיות בלבד, ואין לראות בו ייעוץ בנוגע לשום עניין, עובדה או נסיבות. למען הסר ספק, האמור לעיל חל, בין היתר, על מידע המתפרסם במדור «מאגר מידע» באתר.
אף שמליוס עושה מאמצים סבירים לשמור על עדכניות המידע שבאתר, אנא הבן כי חוקים, תקנות, הנחיות הרשויות ומידע אחר שייתכן ויוצג באתר, משתנים במהירות, ועדכונים אלו לא בהכרח ישתקפו באתר במלואם ללא עיכובים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מליוס אינה נותנת שום הצהרה או התחייבות מכל סוג (במפורש או מכללא), בקשר למידע כלשהו המופיע באתר, כולל, בין היתר, הצהרה או התחייבות לגבי היותו מדוייק, שלם ו/או היותו מותאם למטרה כלשהי. אי לכך, כל שימוש שתעשה באתר ו/או במידע הנכלל באתר, נעשה באחריותך הבלעדית, ועליך להימנע מלפעול על בסיס מידע כלשהו המופיע באתר טרם פנית ליועץ מקצועי אישי לקבלת ייעוץ ואישור עצמאי בדבר התאמתו אליך ולצרכיך.
בשום נסיבות, מליוס או מי מבעלי המניות שלה, שותפיה, גורמים העובדים עמה, יועציה או סוכניה, המעורבים ביצירה או במסירה של האתר או תוכנו, יישאו בחבות כלפיך או כלפי כל גורם אחר בגין נזק כלשהו שנגרם לך כתוצאה מגישה, שימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר.

קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים באתר עשויים להוביל אותך לאתרים של צדדים שלישיים אחרים. מליוס אינה שולטת באתרים אלה, אינה משפיעה עליהם, והיא אינה אחראית על תוכנם, או על הסתמכותך על המידע הנכלל בהם. השימוש של מליוס בקישורים אלו אינו מעיד על תמיכתה או אישורה של מליוס לגבי תוכנם של האתרים. מרגע שנכנסת לאתר של צד שלישי, הנך עושה זאת על אחריותך וחלים עליך התנאים, מדיניות הפרטיות ו/או כל מסמך משפטי אחר החל על כניסתך לאתרי צד שלישי אלה ו/או על שימושך בהם.

הגבלת שימוש

חל עליך איסור לנסות לשבש את תפקודו התקין של האתר.
חל עליך איסור להשתמש באתר או בתוכנו כדי לפרסם, לבצע או לקדם כל שידול מסחרי של מוצרים ו/או שירותים.
הנך מסכים כי לא תשתמש באתר או במידע הנכלל בו, במישרין או בעקיפין, בכדי לפגוע בעסקיה של מליוס, בשמה הטוב או במוניטין שלה.
אתה רשאי לכלול קישורים לאתר ולהפנות אליו באופן חופשי, כל עוד אינך מפר תנאי שימוש אלה.

זכויות קניין רוחני; רישיון

מליוס מחזיקה בזכויות יוצרים על התוכן המוצג באתר. אם ברצונך להשתמש במידע לכל מטרה אחרת מלבד למטרות של רכישת ידע אישי, עליך לקבל את אישורה של מליוס מראש ובכתב. (כל הזכויות שמורות - זכויות יוצרים 2013-2017).
חרף האמור לעיל, תצלומים מסוימים המוצגים באתר זה הנם יצירות של צדדים שלישיים אחרים. היכן שנדרש, ניתן קרדיט ספציפי בכל תצלום.
על ידי פרסום תגובה באתר או העברת מידע למליוס דרך האתר, אתה מעניק למליוס רישיון בלתי בלעדי, לצמיתות, ללא צורך לשלם תמלוגים, להשתמש, לפרסם, לשדר, לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בתגובותיך ובמידע שהעברת, ללא הגבלה, בכל סוגי המדיה, ברחבי העולם, ולכל מטרה שהיא. הדבר יכלול, ללא הגבלה, את הזכות ליצור עבודות נגזרות מן התוכן שפורסם באתר ולהשתמש בו כדי לפתח, להרחיב, להפיץ, ולשווק את האתר. הנך מצהיר ומתחייב כי כל התוכן שתפרסם הוא יצירתך המקורית, כי אתה מחזיק בזכויות היוצרים בו או שהוענק לך רישיון להשתמש בו, וכי הוא לא מפר בשום דרך שום זכות יוצרים, סימן מסחרי רשום או זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

ויתור כללי ושיפוי

במידה המרבית המותרת על פי דין, הנך מוותר בזאת באופן בלתי הדיר ובלתי מותנה לצמיתות, על כל תביעה, דרישה, בגין כל נזק, לרבות, אך לא רק, תביעות בגין עלויות ו/או הוצאות, שעשויות להיות לך כעת או בכל זמן בעתיד, כלפי מליוס, האתר, מפרסמים באתר, מחברים, כותבים, עורכים, או עובדים של מליוס, גורמים העובדים עמה, שותפים שלה ו/או כל צד שלישי בשמם (יחד להלן: «שותפים של מליוס»). הנך מתחייב לשפות כל שותף של מליוס ולספק לו הגנה משפטית מפני כל תביעות, דרישות, נזקים, עלויות והוצאות הנובעים מאי עמידתך בתנאי שימוש אלה ו/או בתנאי מדיניות הפרטיות.

סמכות שיפוט והחוק החל

תנאי שימוש אלה כפופים לדין החל בשוויץ. הנך מסכים כי בתי המשפט של ציריך, שוויץ, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית, וכי ציריך, שוויץ, תהיה מקום השיפוט הבלעדי שבו תידון כל מחלוקת העולה או הקשורה לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות.

כיצד תוכל ליצור קשר עם מליוס?

בכל שאלה או עניין שמטריד אותך, אנא שלח/י את פנייתך אל info@mellius.com.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat