הקמת קרן

מהי קרן?

בשנים האחרונות קרנות (קרן השקעות, קרן הון סיכון וכיוצ"ב) נהפכו נפוצות יותר ויותר. ברמה המשפטית המונח קרן הינו, במרבית המקרים יישות משפטית הקרויה שותפות מוגבלת.

שותפות מוגבלת תכלול בתוכה שותף כללי אחד לכל הפחות, שאחריותו אינו מוגבלת, ולפחות שותף אחד שאחריותו מוגבלת (במרבית מדינות העולם, השותף הכללי חייב להיות יחיד מקומי/חברה מקומית או חברה זרה שקיבלה אישור מהרשויות המקומיות לכהן כשותף כללי).

עם כניסתו לשותפות, השותף המוגבל מעביר לזכות השותפות המוגבלת את ההשקעה אליה התחייב, ומכאן ואילך אחריותו לחובות השותפות לא יעלו על סכום השקעתו, השותף המוגבל אינו יכול לקבל בחזרה סכום זה עד ליום פירוק השותפות.

השותף הכללי, הוא זה שנושא באחריות לכלל התחייבויות השותפות, כלומר, במידה ולשותפות לא יהיו די נכסים כדי לכסות את חובותיה, השותף הכללי ישא באחריות ללא הגבלה בעוד השותף המוגבל ישא באחריות עד לגובה השקעתו.

במקרה של שותפות מוגבלת קיימת חובת רישום במרבית המדינות (להבדיל מהמצב במרבית השותפויות הכלליות). לרוב, לשותף המוגבל לא ניתנות זכויות ניהוליות, אלא אם החוק המקומי מאפשר זאת מפורשות, וכן הוא מוגבל בזכויות נוספות המוענקות לשותף הכללי.  

בעלי תפקידים:

  • שותף כללי (General Partner) 
  • שותף מוגבל (Limited Partner)
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat