FATCA/CRS Reporting

היוזמות לשיפור שיתופי הפעולה העולמיים בתחום המיסוי, הובילו את מדינות העולם להקמת מערכות דיווח שונות שתכליתן פיקוח על תושבי מדינתן בתום המיסויי וכן איתור וגילוי תושבים שאינם מדווחים על הכנסותיהן החייבות במס. יוזמות אלו כוללות את חוק תאימות המס לחשבונות חוץ הידוע בשם FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), המתמקד בדיווח אודות המידע הפיננסי של תושבי ארה"ב במרבית מדינות העולם, וכן תקן הדיווח האוטומטי על פרטי חשבונות של תושבי מדינות ה- OECD המכונה CRS (Common Reporting Standard).

במסגרת חובת הדיווח המוטלת על מוסדות פיננסיים לסוגיהם, כגון בנקים, אפוטרופוסים, מנהלי נכסים,חברות ביטוח וסוגים מסוימים של קרנות, עליהם לאסוף, לבדוק ולדווח לרשויות המס בכל מדינה על זהות הנהנים בחשבון תושבי המדינה הרלוונטית.

כחלק משרותינו, מליוס עובדת עם מומחים בינלאומיים מובילים בתחומי המשפט והפיננסים, אשר יוכלו להעניק לך ייעוץ ותמיכה לגבי ההשלכות הטכניות והתפעוליות של FATCA ו- CRS.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat