הקמת שותפות

מהי שותפות?

להבדיל מחברה, שותפות מוגדרת כישות משפטית אשר יכולה לתבוע ולהיתבע רק אם היא נרשמת ברשם השותפויות. במצב בו לא נרשמה היא אינה יכולה למשל לבצע רישום של נכסים על שם השותפות. כל נכסי השותפות נרשמים בבעלות שווה של כל השותפים, אלא אם נקבע שהנכסים יוחזקו עבורם בנאמנות.

עקרונותיה הכלליים של שותפות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם השותפות:

  • כל השותפים זכאים לחלקים שווים בנכסי ורווחי השותפות, והם נושאים בעלות שווה במקרה של הפסד;
  • על השותפות לשפות כל שותף בנוגע לכל אחריות או תשלומים שהוא נושא בהם מטעם השותפות;
  • כל שותף שהזרים לשותפות הון מעבר לנדרש, זכאי לראות בהפרש כהלוואה;
  • אם שותף בוחר להאציל סמכויותיו לאדם אחר, לאותו אדם לא תקומנה זכויות כשל שותף, אלא קיימת לו הזכות לקבלת נתח מרווחי השותפות בלבד;

אחד מיתרונותיה הבולטים של שותפות הוא הליך הקמה, ניהול ותפעול פשוטים ויעילים לעומת חברה בע"מ וזאת לאור היעדר מנגון תאגידי של קבלת החלטות, וכן יתרון מיסויי בייחוס הכנסות לשותפים עצמם. 

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat